Vítame Vás na stránke PROJEKTY

Logo

Projekt :

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania

 

Termín projektu:
január 2014 – jún 2015

Miesto realizácie:

Priestory elokovaných pracovísk SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice - EP Rozhanovce
EP Zemplínska Teplica a iných školských priestorov

Cieľ projektu:


Zabezpečiť inováciu vyučovacieho procesu a odbornej prípravy
zo zreteľom na regionálny trh práce.
Podporiť vzdelanostný rozvoj a odborné kompetencie
pedagógov pôsobiacich na elekovaných pracoviskách školy.